Freelance copywriting & contentadvies

Algemene voorwaarden

Per 1 januari 2020

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Iris Dekker en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.2 Opdrachtnemer: Iris Dekker Copywriting, eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73173290 en vertegenwoordigd door Mw. Iris Dekker.

1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten.

1.4 Opdracht: Iedere door Opdrachtnemer met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de aangeboden diensten van Iris Dekker Copywriting.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte, opdracht en voor iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders aangegeven.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.

2.3  Indien Opdrachtnemer geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.4 Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

2.5  Het accepteren van een opdracht, overeenkomst of offerte houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

ARTIKEL 3 – OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Opdrachtnemer worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat de Opdrachtnemer enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

3.2 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Voor offertes geldt uitsluitend de gegeven geldigheidsduur vermeld op het document. Indien de geldigheidsdatum niet wordt gegeven, geldt een periode van 14 dagen.

3.3 Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

3.4 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet.

3.5 Het uitbrengen van een aanbieding of offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.

3.6 Genoemde prijzen in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN SAMENWERKINGEN

4.1 Een opdracht komt tot stand indien er een schriftelijke bevestiging is verstuurd door Opdrachtnemer.

4.2 Indien een bevestiging als omschreven in artikel 4.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit de Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht afleiden dat de Opdrachtgever akkoord ging met de overeenkomst.

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Indien dit zo is, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op door Opdrachtnemer betrokken derden.

4.4 Indien door Opdrachtnemer, in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

4.6 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtnemer, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.8  Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.

ARTIKEL 5 – UITVOERING EN OPSCHORTING

5.1 Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

5.2 Een door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, c.q. opgeleverde tekst of concept, bevat standaard één feedbackronde, waarin Opdrachtgever redelijkerwijs aanpassingen mag verwachten van Opdrachtnemer.

5.2 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtnemer in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.

5.3 Opdrachtnemer kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.

5.4 Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.

5.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 6 – MEERWERK EN WIJZIGINGEN

6.1 Indien wijzigingen door Opdrachtgever meerwerk ten gevolgen heeft, mag Opdrachtnemer de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hier van te voren over inlichten. Opdrachtnemer brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.

6.2  Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Opdrachtnemer te realiseren, zoals het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst in te trekken en eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 Indien Opdrachtnemer verwacht dat door nodige wijzigingen de periode voor voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst wordt beïnvloed, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.4 Indien Opdrachtgever de schriftelijk bevestigde opdracht wenst te wijzigen, en deze wijziging leidt tot een annulering van een geplande opdracht die binnen 48 uur aanvangt, dan zal Opdrachtnemer 50% van de afgegeven offerte bij Opdrachtnemer in rekening brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

ARTIKEL 7 – BETALING EN PRIJSWIJZIGING

7.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Btw wordt toegerekend aan de Opdrachtgever.

7.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Opdrachtnemer opgegeven bankrekening.

7.3 Is opdrachtgever in verzuim van betaling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om alle werkzaamheden in te trekken.

7.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.5 Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het de Opdrachtnemer vrij de reeds voltooide onderdelen tussentijds te facturen.

7.8 Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Opdrachtnemer gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.

7.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wettelijk vastgelegde prijsstijgingen en onverwachtse redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering van deze opdracht, aan de opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtnemer is verplicht eventuele prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade na de uitvoering van een opdracht. Hieronder is materiële en immateriële bedrijfsschade inbegrepen.

8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door aanwezigheid van virussen, spam, en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van aan opdrachtgever verstrekte loginnamen en wachtwoorden.

8.4 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

8.5 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die namens Opdrachtnemer door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHTEN

9.1  Op elk werk van Opdrachtnemer is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing. Opdrachtnemer behoudt zich daarom het auteursrecht voor op bij verrichte ideeën, gemaakte teksten, concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever mag deze niet kopiëren, delen of wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

9.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie, aanbiedingen, offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen, of  andere stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de opdracht en mogen door Opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.

9.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever voor gebruikt wordt.

9.4 Indien Opdrachtnemer producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.

ARTIKEL 10 – BEËINDIGING OVEREENKOMST

10.1 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

11.1 Indien Opdrachtnemer door overmacht haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming van de verplichtingen gestaakt voor de duur van de overmachtstoestand. Indien deze overmacht langer dan 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

11.2 Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtssituatie op de hoogte stellen.

ARTIKEL 12 – WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden, bij aanvang van een nieuwe opdracht of na toezending van de gewijzigde voorwaarden door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

13.1 In geval van geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.

13.2 Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door een bevoegde rechter in de zakelijke vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 14 – OVERIGE BEPALINGEN

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

14.2 Alle betrokken partijen zullen vertrouwelijk omgaan met verkregen informatie.